Afhængighedsskabende medicin

Der er indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende og beroligende medicin.

Sovemedicin, beroligende medicin og andet vanedannende medicin som
f.eks. stærk smertestillende medicin kan kun bestilles ved personligt
fremmøde i lægehuset og kun til kortere tid af gangen.

Receptfornyelse kan ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden jf. de skærpede retningslinjer.

Hensigten er såvel på kort sigt som på lang sigt at tidsbegrænse
brugen af disse præparater, motivere til udtrapning og for at vi dermed
har mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for
afhængighed af disse lægemidler.

De nye retningslinier betyder, at vi i Lægeklinikken på Centrumpladsen:

 • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
 • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinjerne, også hvis denne er mangeårig.
 • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
 • Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs. fremmøde i klinikken.
 • Vi foretager evaluering af behandlingen minimum x 1 årligt ved en årskontrol ved læge.

Afhængighedsskabende medicin er:

 • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
 • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre
  lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt
  visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
 • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder
  centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af
  narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).
 • Visse andre lægemidler med afhængigheds- eller misbrugspotentiale
  (herunder visse obstiperende midler, antiparkinson midler,
  antihistaminer, præparater med virkning på centralnervesystemet og
  opioidholdige hostemidler).

Hvis du vil vide mere:

Patientfolder om vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsens vejledning